Bound to Love You

0

     “Akin na nga ’yan,” sabi ni Gene at ito na ang pumiga sa tuwalya niyang nabasa at nagsampay niyon. “Gamitin mo na lang iyong sa ’kin.”

Parang kiniliti si Krish sa kaisipan na gagamitin niya ang tuwalya ng lalaki. It seemed intimate for her. And she wondered how his towel would smell and feel against her body. At naaalala pa niya ang magagandang kamay ng binata. Paano kung ang mga iyon ang hahaplos sa kanyang katawan imbis na tuwalya?

Sinaway ni Krish ang sarili nang matauhan. Ano ba itong pinag-iiisip niya? Si Karl Ross ang crush niya at hindi si Gene, di ba?

You can read Chapter 1 for free and order the ebook at: http://www.ebookware.ph/product/bound-to-love-you/

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply