Tattooed in My Heart [Chapter 1]

0

Pumasok ng Lopez Animal Care Home o LACH ang dalaga ilang minuto bago mag-alas otso ng umaga. Pupuntahan pa niya ang beterenaryong si Dr. Mick Lopez na siyang may-ari at tagapangisawa ng institusyon sa clinic nito.

Binati niya ito nang nakapasok na siya pagkatapos kumatok sa pintuan nito. Napaangat ito ng tingin sa kanya at ngumiti ito nang maamo sa kanya tulad ng dati. He would be very charming if he chose to, naisip pa niya. Pero medyo uptight ito paminsan-minsan na siyang personalidad na kilala niya sa loob ng halos apat na taong pagtrabaho para rito.

“Good morning, Kallia. Good that you’re here. I’m ready to collapse!”

Napataas siya ng kilay. Tila ngayon lang niya ito narinig na nagbibiro. Well, there were times that he was telling them jokes na hindi nila agad nakukuha ng staff nito.

“B-bakit, masama ba pakiramdam mo?” alalang tanong niya tuloy, setting aside the joke side dahil sa parati naman itong nagtatrabaho sa gabi.

Napatawa ito. “No! Just so sleepy. After taking care of those five dogs last night, I’m about to drop like a log.”

Napangiti na rin lang siya sa doctor ngunit nang may simpatya.

“Sige, heto na ang mga kailangan mong gawin while I’m gone.” Saka ipinasa nito sa kanya ang instructions na naka-printa sa isang bond paper. Tinanggap naman niya iyon at agad na ini-scan ng mga mata.

“Sige po, doc. I’ll take care of them. Itong kapapasok lang kagabi na Siberian Husky, si Gassin? Titignan ko na lang ang ultrasound result niya tapos, ila-log ko na lang ang findings ko para ma-check mo mamaya.”

“You do that. Pero may tiwala naman ako sa ‘yong kaya mo ‘yan.” Anitong binigyan na naman siya ng matipid na ngiti saka tumayo na ito at hinubad ang lab coat. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya.

Nag-rounds ang dalaga pagkatapos niyang ma-review ang lahat ng records ng mga naka-check-in na mga aso’t pusa sa kanilang institusyon.

Accredited ng Philippine Animal Hospital Association ang institusyon nila. Nakaokupa ng tatlong floors iyon. Sa pangatlo ay ang boarding at dog suite area para sa mga hayop. Sa pangalawang palapag naman ay ang klinika ni Dr. Lopez kasama ang laboratory at confinement area. At ang pinakauna ay ang reception, selling area ng mga produkto para sa mga hayop at ang grooming area.

Nagtrabaho siya bilang staff noong una hanggang sa mag-aral na siya ng pagka-beterinaryo at part-time siya sa institusyon mula noong first year. At magtatapos siya sa taong ito bago siya makapag-take ng board at tuluyan nang magiging isang doctor ng mga hayop. At malaki ang utang na loob niya kay Dr. Lopez dahil sa lahat ng mga tulong nito mapapenansyal man o suporta sa anumang kailangan niya sa unibersidad. Kahit pitong taon lang ang kanilang agwat ay tila pangalawa na niya itong ama.

“Kallia, pwede bang favor?” halos pabulong na tanong ng isa sa mga staff na matagal na rin niyang kasama, si Jasmine, kinahapunan. “Maaga kasing umalis si Tommy dahil may kailangang asikasuhin. Tapos nag-half day lang si Mara dahil may emergency naman sa kanila. Pwedeng ikaw na lang ang maglakad sa mga aso? May dalawa pa akong igo-groom, o,” ang anitong ininguso ang dalawang aso na iniwan na ng may-ari ng mga ito.

Ngumisi siya kay Jasmine. “Paano kung ako na lang ang mag-go-groom tapos ikaw ang maglalakad sa mga aso?”

“Talaga?” kumislap ang mga mata nito.

Tumango siya at umalis na sa kanyang kinauupuan sa may reception area. Hinalikan naman siyang bigla ng kanyang kasamahan nang may pumasok na isang matangkad na lalake. Kapwa sila napatingin ni Jasmine sa kararating lang na magandang lalake. Naka-jeans ito at t-shirt lang.

Pero bahagya siyang napasimangot nang makita ang daming tattoo nito sa braso hanggang leeg. May cherry blossom sa ibabang bahagi ng kaliwang braso nito. Sa itaas naman nito ay ang bungo at rosas. Sa kabila naman ay may armband tattoo ito at may mukhang anong simbolo kasama ang ilang balahibo ng ibon o manok na hindi niya makuha kung alin sa dalawa. Para sa kanya’y ayaw niyang tignan ang taong may tattoo sa katawan. Para kasing adik ito at ex-convict tignan. Perhaps, she was just being a stereotype. Pero wala siyang pakialam dahil sariling opinion naman niya iyon.

“Can we help you, sir?” ang tanong pa niya dahil wala naman itong dalang pet nang pumasok.

“Ikaw na muna diyan, Kallia, ha?” mabilis na umeksit si Jasmine pagkatapos nitong matignang muli ang magandang lalake ngunit may maraming tattoo. Sino kayang may alam kung saan pa ang ibang mga tattoo nito sa katawan?

Napangiti ang lalake sa dalaga. In fairness, magaganda at pantay ang mga ngipin nito. He was good looking alright… and muscled. Dagdag na sabi naman ng kanyang isipan. She just couldn’t ignore that glaring fact.

“Yes. May I see Dr. Lopez?” tugon pa nito in American accent.

And he got that sexy voice! Dagdag pa ng isipan niyang tila kinikilig. Kung bakit, ayaw niya iyon i-analisa… kahit kailan kung kinakailangan.

“Oh. I’m sorry. He’ll not be back in…” sinulyapan niya ang kanyang relong pambisig. “Four or five hours.”

“He’s a friend of mine. I was about to talk to him about my niece’s pet Gassin.” Turan pa nitong hindi inihiwalay sa mukha niya ang paningin nito at tila naman ay kumabog nang malakas ang dibdib niya nang hindi niya mawari.

Napamaang ang dalaga ng ilang saglit. “Ah, si Gassin?” At pilit niyang ibalik ang propesyonal na mukha. “Well, I’ve checked the ultrasound results of his chest, tummy and abdomen. There’s nothing wrong with those parts of his body. I just gave him the same medication as Dr. Lopez has already given him for the tummy ache.”

“Oh! Good then.” Tumangong anang lalakeng nakangiti pa rin sa kanya.

Why is he smiling like that? Bulong naman ng kanyang puso na mabilis pa rin ang tibok nito.

“Ah… would you like to see him now? He’s confined in…” sabi niyang kumumpas.

“The second floor, I know. I was here last night with my niece.” Ang sabi pa ng lalake na tumango. “Thank you.” Dagdag pa nito nang sumunod sa kanyang pumanhik sa itaas.

Napatingin sila sa brown almond shaped eyes ni Gassin. Nakalabas ang dila nito’t nakangiti habang nakatitig din ito sa kanilang dalawa. Hinimas ito ng lalake sa ulo.

“Hey there, boy. Feelin’ better, huh?” Maamo pa nitong kinakausap ang aso.

“The Siberian Husky is prone to gastric disease and bronchitis as well as hip dysplasia and eye defects. With proper diet and environment, he’ll have a longer life span and healthy life. Kailangan rin siyang tutukan nang maigi.” Ang sabi pa niya sa lalake.

Tumango naman ito. “As much as possible, we’re doing everything we can. But you know how it is when the owner is a kid. They’d play outside and eat just anything. And she’d still think that she has taken care of him very well.” Ang baling pa ng lalake sa kanya.

“I understand.” Napatango na lang siya.

“So, when can Gassin come home?” hinalikan pa nito sa ilong ang aso.

“I have to check that with Dr. Lopez to be sure, sir.” Ang seryosong tugon niya rito. Saka nagpaalam na sila sa asong tumatahol sa lalake na tila ayaw magpaiwan.

“I’ll be back for you, Gassin,” pangako pa nito sa aso saka bumaling ito sa kanya. “Maybe I’ll just wait around for him.” Ang sabi pa nito.

Napalingon siya sa lalake nang makababa na sila sa ground floor.

“You’ll wait for hours…”

“It doesn’t matter. You’ll… keep me entertained.” Ang kumibit na ngumising anito.

Napakurap-kurap ang dalaga. “But I’m afraid that I have to leave you in your own devices as I still have some work to do.” Ang aniya na ikinumpas ang kamay at itinuro pa ang dalawang asong kailangang i-groom.

“Well, you can do your work while I amuse myself around here.” Ang kumibit na anito sa kanyang nakangiti pa rin.

Wala ba itong ibang gagawin sa buhay kundi ang hintayin si Dr. Lopez at panoorin akong mago-groom ng mga aso? Anang isipan niyang bahagyang naiinis.

Well, it wasn’t exactly like that. Ayaw niya lang amining mako-conscious siya habang pinapanood siya nito. Napabuntong-hininga na lang siya at saka isinuot ang apron at mask. Ipinatong na niya ang poodle na purong puti ang kulay ng balahibo sa paliguan.

“How much is the groom package here?” ang tanong pa ng lalake na nasa likuran niya.

“It depends on the breed. For the small breed like the poodle, 500. For medium breed like mongrels, 650. And for the large breed like the Labrador Retriever, 800.” Ang tugon naman niya nang awtomatiko sa tanong ng lalake na nagpatuloy sa kanyang ginagawang pag-ha-hot bath sa aso.

“So, what are included in the package?” ang dagdag na tanong ng lalake.

Napakurap-kurap ang dalaga. Dapat na isipin niyang customer ang lalakeng ito at hindi isang bad guy image na kanyang nakikita rito nang dahil lang sa tattoo katulad ng impresyon na niya rito.

“The groom package includes hot bath, organic soap, luxurious dog shampoo, hot blow dry, powder, cologne, hair cut, face trim, sanitary trim, nail clip, paw trim and organic ear cleaning.”

“Sounds great.” Ang anang lalake. “So, what are you around here?”

Napalingon siya sa lalake. “I’m an intern and a staff here at the same time.”

“Meaning?” Taas-kilay na tanong nito.

“I’m Dr. Lopez’s assistant. And I do stuff around here like this one.” Halos nagtataray na siya sa lalake. Ano bang pakialam nito sa trabaho niya rito? Was this a part of his so-called “entertainment”?

“You’re an intern, Mick’s assistant, but you’re doing this stuff? How many are you around here?” ang usisa pa nito.

“There are actually six more others. But we are on shifting basis. So there are three in the morning and three in the afternoon. The one guy in each shift does the lab.” She informed him.

“So you’re the seventh and Mick’s the eighth if we include him.”

Do we need to do the math here? Ang biglang taray pa ng isipan niya ngunit sa kabilang banda naman ay tila flattered naman siya’t patuloy pa rin itong nakikipag-usap sa kanya kahit medyo OA na ang katanungan nito. Parang gusto na niya tuloy itong bigyan ng brochure nila.

“So, you have add-on services?”

“Yes. We have face trim for only 75, paw trim for 75, nail clip for 75, shower for 200, ear cleaning for 75, tooth brush for 75 and milk bath varies for the small, medium and large breeds. That’s a hundred, a hundred twenty and a hundred fifty. Whitening bath has the same prices as milk bath. Anti-flea and tick treatment is 200, 300 and 400. Dog hair spa and massage is 200, 300 and 400 as well. And anal sac is 50, 100 and 150. Anything else you wanna know, sir?”

“Hmm… I heard from Mick that you have a day care and a boarding kennel.” Ikinuros pa nito ang matitipunong braso at sumandal sa sink habang nakaharap pa rin ito sa kanya.

Bakit hindi na lang siya ang tinanong mo? Anang isipan niya.

Hoy, ikaw ang receptionist ngayon. Kaya sagutin mo nang maayos ang mga tanong niya. Ano na lang ang sasabihin sa ‘yo ni Dr. Lopez kung malaman niyang hindi mo tinatrato nang maayos ang customer niya?  Ang sabi naman ng isang bahagi ng isipan niya.

She took a deep breath first before she spoke. “Day Care is 50 per hour, 80 per two hours, 100 per three hours. Succeeding hours for 25 per hour. For the boarding, 400 overnight, 350 per night for 5 nights with free bath and blow dry, and 300 per night for 10 nights with grooming. All with 3 times a day walk.”

Nakita niyang ngumiti na naman ang lalakeng napatango.

“I think you’ve got low prices compared to other animal care homes around the city…” ang sabi nito at biglang napahinto.

“So, you two have met.” Narinig nila ang boses ni Dr. Lopez.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply