Tattooed in My Heart [Chapter 10]

0

“Hon, kanina pa kita hinihintay. Nasaan ka na ba?” tanong pa ni Sud sa nobya sa cellphone. Ewan ba niya kung saan nagpunta ito at wala itong sinabi. She was supposed to be in the LACH at this time of day.

“Ah… hon, may importante pa akong pinupuntahan. Ganito na lang. Umuwi ka na lang. Tapos, pupuntahan na lang kita sa bahay mo. OK?” ang suhestiyon pa nito.

At saka pinutol na nito ang tawag na yaon. Napatingin siya sa kanyang kaibigang nakataas ang kilay. Nasa loob siya sa klinika ng kaibigan.

“She didn’t come here at all today. Sabi pa nina Jasmine.” Kumibit na sabi pa ni Mick. “Tatawagan ko ba si Ben at tatanungin?”

Napasimangot siya. Ano kaya ang ginawa ng babae sa buong araw na ito? May plano pa naman siyang espesyal mamaya para sa kanilang dalawa.

“No. Thank you, Mick. I’ll just go ahead then.” At lumabas na siya sa klinika ng kaibigan.

 

Maaga pa lang ay umalis na ang dalaga. Nagpunta siya sa isa sa mga tattoo studios ng kanyang nobyo. Nakausap na niya ang maganda’t sexy na si Melona. Ang isa sa mga pinakamatagal ng tattoo artists na empleyada ng binata. Pinapasok na siya nito sa isang private room kung saan walang makaistorbo at walang makakita sa kanya. Kahit pa siguro na pupunta doon ang lalake ay hindi siya nito makikita sa loob. Hinubad na niya ang kanyang blusa at bra.

Nilinisan nito ang kaliwang dibdib niya kung saan siya magpapa-tattoo ng infinity with dangling heart tulad ng tattoo ng nobyo at ng kwentas na bigay nito. Nilagyan iyon ng alcohol ni Melona saka shi-nave kahit walang nakikitang balahibo. Saka gumamit ng thermal-fax machine ang babae para sa stencil. Malinis iyon at mas madali kaysa sa manual tracing. Nang mailipat na ang design sa kanyang balat ay inihanda na nito ang distilled water, tattoo machine, ink caps, needles and tubes. Mayroon na rin kasi ng medical kit ito sa tabi tulad ng ointment para maging lubricant sa balat para madaling mag-slide ang karayom.

Napakagat-labi ang dalaga nang simulan na ang tattoo session. Kulay red and gold ang napili niya para sa kanyang tattoo. She took a deep and slow breath.

“OK ka lang?” tanong pa ni Melona habang nagta-tattoo sa kanya.

“OK lang. Hindi ko akalaing napakasakit pala.” Pinilit niyang ngumiti rito.

Ngumisi naman ito habang ngumunguya ng chewing gum. Hindi nito inilipat ang mga mata kahit saan. “Mayroon nga akong maraming mga kliyente na hinimatay hindi dahil masakit ang pag-apply nito kundi nag-panic. Kaya huwag kang mag-panic. Madali lang ‘to.”

Napangiti siya kahit papaano dahil alam niyang pinapakalma lang siya nito. “Kailangan ko talagang gawin ‘to.”

“Hmm… pareho kayong sinasabi ni boss noong una ko siyang tinatuhan nito.” Ang napangising anang Melona.

“Ha? Ikaw ang nag-tattoo ng pinaka-unang tattoo niya?” Halos hindi makapaniwalang aniya.

“Oo. Kaya alam ko ang kailangan mo.” Saka kumindat ito sa kanya.

Nang matapos na ay kinunan iyon ng larawan ni Melona pagkatapos malinisan at saka nilagyan ng protective ointment saka bandage.

“O, naisulat ko na ang instruction ko para sa paglilinis niyan. Sundin mo lang ‘yan para hindi magka-impeksyon.” Saka iniabot ito sa kanya pati ang kopya ng larawan ng kanyang fresh tattoo.

“Salamat, Melona. Sekreto muna natin ‘to, ha?” Pakiusap pa niya.

“No problem.” Ang kumibit na tugon naman nitong ngumisi sa kanya at ngumuya na naman sa chewing gum.

Saka dinayal na niya ang number ni Farla na nakuha niya mula kay Mara. Kung saan nito nakuha iyon ay wala siyang pakialam at ayaw niyang alamin.

“Meet me at the restaurant at five. Ite-text ko sa ‘yo ang address.” Saka pinutol na niya ang tawag na iyon nang hindi man lang pinakinggan kung pupunta ito o hindi.

Naghihintay siya sa babae sa restoran na sinabi niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Sud. Napakagat-labi siya. Kanina pa pala siya nito hinintay sa LACH. Nang makita niyang parating na si Farla ay sinabi na niyang mauna na ito at susunod na lang siya sa bahay nito.

Huminto muna ito at saka binigyan siya nito ng isang ngiting kontrabida, sa isip pa niya.

“Why do you want to meet me?” tanong nitong nakataas ang kilay.

Seryoso ang mukha niya nang tila malamig namang pinakikitunguhan ang kararating na babae. “Maupo ka muna. Kahit na hindi ito magtatagal ay gusto kong komportable kang nakaupo.” Nakangiting aniya sa isang babae. “Anong gusto mo? Cocktail?” alok pa niya nang agad na may waitress na lumapit sa kanila.

“Piña colada,” ang anito.

“Iyon din sa ‘kin,” ang aniya sa waitress at umalis na ito kaagad para kunin ang order nila.

“So, what is it you want?” tanong pa ng babaeng tila hindi makapaghintay.

Inilagay niya sa mesa ang larawan ng kanyang fresh tattoo. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha nito. She was sure that she knew about it. Malinaw iyon. Saka napatingin ito sa kanya nang galit.

“That’s my fresh tattoo. Katulad ng kay Sud.” Saka binuksan niya nang bahagya ang kanyang blusa para ipakita ang nakabendang tattoo.

Nakita niyang napalunok ito. Pero nanlaki ang mga mata sa galit. “But it doesn’t mean that you own him!” ang tiim-bagang na anito.

Ngumisi siya. “And I have here the necklace and pendant. See?” at ipinakita pa niya rito at halos iduldulan na niya sa mukha nito ang pendant ng infinity at dangling heart. Nakita niyang napakurap-kurap ito habang nakakuyom ang mga palad sa ibabaw ng mesa. “Kaya tigilan mo na si Sud. Alam kong parati mo siyang tinatawagan mula nang makita mo siyang muli sa LACH. Sinabi sa ‘kin iyon ng nobyo ko. And I have to put a stop to it. Hindi mo siya maaagaw sa ‘kin, Farla. And knowing him with each passing day, he has forgotten all those things about you.”

Go. Go. Go, sister! Claim and mark your man! Hindi lang ang mga lalake ang pwedeng territorial kundi pati na rin ang mga babae. Ang sabi ng kanyang isipan.

Bago pa makasagot si Farla ay dumating na ang kanilang order. Ngunit bago pa nito mahawakan ang baso ay kinuha na niya iyon at ibinuhos sa ulo ng babae.

“I’d better do this to warn you. Hindi lang ito ang mararanasan mo kung hindi mo pa titigilan ang pang-aakit sa nobyo ko.” Ang sabi pa niya at inilagay na sa mesa ang walang lamang baso.

Napasinghap sa galit ang babae at para rin itong matutunaw sa hiya dahil sa pinagtitinginan sila ng mga tao. Saka kinuha ng dalaga ang kanyang order na cocktail at inilagay iyon sa harapan ni Farla.

“Siyanga pala. Ikaw ang magbabayad niyan.” At iniwan na niya ito habang nakangiti siya sa kanyang sarili nang matagumpay.

“I’ll get you for this humiliation you put me into, Kallia!” ang pahabol sa kanya ng babae.

Tumigil siya sa paglalakad at humarap rito nang may ngiti pa rin sa labi.

“If you’re up to more humiliation, why don’t you try me now?” Saka tumalikod na siya. Alam niyang hindi iyon gagawin nito. Dahil marami namang nakarinig at nakakita sa nangyayari. Kahit na sasabihing siya ang nauna, but judging at the conversation, ito ang talo. Pasalamat nga ito at hindi niya ito pinagsasampal o anuman katulad ng mga usual catfights. Naisip niyang napakababa ng lebel na iyon para gawin niya.

Pumara na siya ng taxi patungo sa bahay ng nobyo nang tila nabunutan ng tinik sa dibdib.

“Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nagpunta?” Ang agad na usisa nito sa kanya.

“Sorry. Hindi ako nagpaalam sa ‘yo at sa LACH. May importante lang akong nilakad na kailangang tapusin sa araw na ito.”

Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya papuntang dining room. At nasurpresa pa siya sa kanyang nakita. Puro paborito niyang pagkain ang nakahain. Tapos may matching candle lights pa na iba’t iba ang kulay at balloons na iba’t iba rin ang kulay na nagkalat sa sahig. May bouquet of flowers pa sa kanyang upuan.

“Anong okasyon?” tanong pa niya sa nobyo nang nakangiti. Touched naman siya sa pagka-sweet nito ngayon. Ang ganda ng ambience ngayon.

“Mamaya ko na sasabihin. Kain na tayo.” Ang pabiting sabi nito.

“Hmm… may napapansin lang ako. You seem to wince everytime you move to reach out something.” Puna pa nito pagkatapos nilang kumain. “Parang hindi mo na nga naririnig ang mga sinasabi ko sa ‘yo tungkol kay Gassin, eh.” Puna pa nito.

Pinilit niyang ngumiti sa nobyo. “Hindi. OK lang ako.” Saka uminom siya ng wine na ibinigay nito sa kanya. “Ano nga pala ang okasyon ngayon?” tanong niya uli rito para doon mapako ang kanilang usapan.

Tumayo ito at marahan siyang hinila papunta sa kwarto nito. “Surpresa ko sa ‘yo,” ang sabi nito.

Madilim sa kwarto nito ngunit nakita niya ang isang maliit na kahon sa gitna ng kama nito na pinalibutan ng glow in the dark accessories. Napakurap-kurap siya at napatingin sa lalake. Itinaas niya ang isang kilay. “Regalo na naman? Ilang beses mo ba akong bigyan ng regalo sa isang taon?” natatawang aniya sa lalake.

“Hmm… can’t decide,” he grinned. Saka ikinumpas nito ang kahon at nilapitan niya ito nang binuksan ng lalake ang ilaw.

Nang buksan niya ito ay nakita niya ang isang singsing na may infinity design with its dangling heart. May pares na ang kanyang kwentas! Napangiti siya sa lalake. “It’s so beautiful, hon. Thank you!”

“Does it mean that you’re going to marry me?” Ang tanong pa nito.

“Ha? Nagpo-propose ka ba? Hindi ko man lang alam.” Natatawang aniya sa nobyo.

“Silly! Kaya nga binigyan kita ng singsing.” Nakangising anang lalake at niyakap siya nito sa baywang.

Niyakap niya rin ito sa leeg. “Yes, I’ll marry you. But not soon. Alam mo na namang…”

“We can get Ben through college nang kasal na tayo. There’s no problem. Kahit na mawala pa ang scholarship niya, susuportahan naman natin siya. You don’t have to worry about that.” Madaling putol nito sa nais niyang sabihin.

“Pero ayokong gamitin ang pera mo sa pagpapatapos ko kay Ben. Di ba, ilang beses na nating napag-usapan ang tungkol dito?” Ang giit naman niya rito and she winced nang maramdaman ang kirot ng kanyang fresh tattoo.

“But you’re going to be my wife. Everything that’s mine will be yours. At ano ba talagang nangyayari sa ‘yo? Saan ba’ng masakit?” alalang anito na binitiwan muna siya.

Napilitan siyang buksan ang kanyang blusa. At saka ipinakita rito ang nakabendang parte ng dibdib niya.

“Napa’no ba ‘yan? Titignan ko nga.” Pinigilan niya ang kamay nito bago pa nito mabuksan ang benda.

“It’s… a fresh tattoo. Kaya di mo muna pwedeng buksan.” Ang nasabi pa niya sa nobyo.

“What?” halos hindi ito makapaniwala nang tila luluwa ang mga mata. At saka maingat siya nitong niyakap nang natatawa at hinalikan siya sa noo at sa labi. “Why didn’t I know about this? Bakit nagpa-tattoo ka? At ano naman ang tattoo na ‘yan, ha? At sinong nag-tattoo sa ‘yo? Babae ba o lalake?” Sunud-sunod na tanong nito sa kanya.

Napangisi siya rito. “Si Melona. Katulad ng sa kwentas at tattoo mo. I want to let Farla know that we’re made for each other, we’re a match and that she has to stay away from you. Kaya pinagawa ko ang tattoo dahil alam ko namang wala siyang ganito kahit hindi mo sinabi sa ‘kin.” Ang mabilis na paliwanag niya. At saka napakagat-labi.

“And you marked your territory, I understand. It was so silly even though I know that I’m already tattooed in your heart, hon. At mas lalo pa kitang mahal ngayon dahil sa ginawa mo,” at hinalikan siya nito sa labi nang masuyo.

Napangiti siya sa lalake. At saka hinalikan ito sa labi. “I love you so much, Sud.”

“And I love you so much, too. So, when’s the wedding, hon?” He pursued the original topic they had.

She bit the side of her bottom lip as she looked at him. “Hmm… kapag nalaman ko nang pasado ako sa licensure exam ko? Kahit madaliin mo pa ang kasal, OK na sa ‘kin.” At nginitian niya ito.

“But I want you to be my wife soon!” ang sabi pa nito nang paungol.

Napatawa siya rito. “Basta. Iyon ang kondisyon ko.”

Napasimangot naman si Sud ngunit ngumisi lang siya rito.

 

December.

Napakagat-labi ang dalaga habang nag-scroll down sa net gamit ang laptop sa klinika ni Mick. Nakapaligid rin sa kanya sina Sud, Mick, Jasmine, Tommy at Mara.

“Ayan, ayan!” ang excited na turo pa ni Jasmine.

“Saan?” tanong pa niya habang hinahanap ang kanyang pangalan sa mga nakapasa sa licensure exam. At saka nakita na niya ito. Hindi nga siya nag-top pero pasado naman. Kaya masaya na siya sa resulta. At napayakap siya sa kanyang nobyo at hinalikan ito sa labi sa harap ng kanyang mga kasamahan sa LACH. Unang pagkakataong nakita ng mga ito ang kanyang paghalik nito sa labi dahil kalimitan ay ang lalake naman ang nag-i-initiate noon.

“Matutuloy na ang kasal!” ang kanta pa ni Jasmine.

Napatawa tuloy siya sa kaibigan.

“Congratulations, Kallia,” ang maagap na sabi ni Mick nang nakangiti at masaya para sa kanila ni Sud.

“Salamat, doc.” Ang aniya rito. Hindi pa rin niya ito matawag-tawag sa pangalan nito kahit kaibigan pa ito ni Sud. Nakasanayan na niya kasi. “Excuse me. Ibabalita ko lang ito kay Ben.”

“I can’t believe that we’re finally alone, honey,” ang bulong pa sa kanya ng lalake sa gabi ng kasal nila. Inilapag siya nito nang maingat sa kama ng hotel room nila.

She giggled. “Loko mo!”

“And you don’t know what I have in mind with that sexy tattoo of yours.” Kindat pa nito sa kanya. Saka hinubad na nito ang kanyang traje de boda at bra upang halikan ang tattoo sa kanyang kaliwang dibdib.

“I can’t seem to wait,” ang panghahamon pa niya at umungol siya at napabuntong-hininga. “I love you, Sud.” She had never felt so secure of his love until now.

“And I love you, Kallia.” He said it like it was a promise as he claimed her lips…

 

— Wakas —

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply