Tattooed in My Heart [Chapter 4]

0

“What are you doing, Gem?” ang tanong pa ni Sud nang dumating siya sa bahay ng pinsan. Hindi niya muna pinalabas ng kotse si Gassin para isurpresa sa pamangkin. Nasa sahig ito ng porch nakaupo at maraming mga gamit tulad ng Japanese paper, manipis na kawayan, paste, string at kung anu-ano pa ang nagkalat.

“I’m making a kite for the festival. I’m gonna join it.” Ang tugon ng bata na hindi nagtaas ng mukha.

“Ah, the Kite Festival? But why are you doing this alone?” napangiting aniya sa pamangkin.

Humaba ang nguso nito nang tumingin sa kanya. “Dad’s busy. I can’t even do that thing with the stick. Will you help me instead, Tito Sud?” Pakiusap pa nito.

“Oh, sure! But before that, I have a surprise for you.” Ang nakangiti pa ring aniya sa bata.

Saka tumaghoy ang binata at lumabas ng kotse mula sa bintana ang aso. Mabilis itong tumakbo palapit sa bata at tumili ang bata sa tuwa na sinalubong ang mahal na aso.

“Gassin! I missed you!” sabi pa ng bata at niyakap ang alagang aso.

Tumahol ito at dinilaan ang bata sa mukha. Napahagikhik ang bata. “He smells good!” ang sabi pa ng bata.

“I think they groomed him before sending him home to you. Doesn’t he look good, too?” ang kumibit na aniya sa bata. Habang iniisip si Kallia.

“Ah-huh.” Saka bumaling itong muli sa aso habang hinimas-himas ang ulo nito. “Gassin, we’re going to make a kite. Would you like that?” ang tanong ng bata sa aso. Tumahol ito sa bata at nakalabas ang dila. “Good!” at saka hinila na nito ang aso papunta sa porch at umupo silang dalawa sa sahig.

Nagdala naman ng pagkain ng aso ang katulong ng bahay at kumain ito nang masigla. Saka naging busy sila na magtiyuhin sa paggawa ng saranggola. Maliit lang ang ginawa ng binata para sa bata para mas madali nitong ma-handle iyon. May guhit iyong mukha ni Gassin na gawa niya at tuwang-tuwa ang bata rito.

All this time, he was thinking about Kallia…

 

Imbitado ang mga kasamahan niya pati ang doctor sa graduation ni Ben. At ilang mga kapitbahay ay inimbita niyang kumain ng hapunan sa bahay nila kaya busy ang dalaga sa pag-aasikaso sa mga ito.

“O, andyan na si doc,” ang sabi pa ni Jasmine sa kanya.

Napasilip ang dalaga sa sala mula sa kusina.

“Oy, mukhang may kasama,” ang dagdag pa ng kaibigan niya na tumutulong sa kanya sa kusina. “Hala! Si Sud!” ang tila kinikilig na anito.

“Bakit ‘andito ‘yan? Hindi naman ako nag-imbita diyan?” nakasimangot na aniya. Ngunit lumukso ang puso niya nang makita ang magandang lalake. Naka-slacks ito ngayon at polo shirt. Katulad ng doctor. Ngunit dahil sa tattoo ay parang awkward iyong tignan. Pero hindi niya maikaila sa sarili na napahanga pa rin siya sa kaguwapuhan nito. Bali-baligtarin man siguro ito ay magandang lalake talaga ito at malakas ang dating. Minus the tattoos, naisip pa niya.

“Malay mo ba kung may lakad silang dalawa at isinama na ni doc ‘yan rito, ano?” ang irap pa ni Jasmine.

Ngunit nagdududang nakatingin ang dalaga sa kaibigan. “Parang… may inilihim ka sa ‘kin, eh.”

“Hoy, wala, ha? Honest ‘to.” Sabi pa nito sabay sumpa ng kamay pagkurus ng dibdib.

“Ayaw mo ba talagang sabihin sa akin?” kulit pa niya rito.

“Hayy, naku… sinabi ko lang kay doc na isama niya ang kaibigan niya dahil mukhang nababato naman.” Saka bumuntong-hininga ito at ngumisi sa kanyang nagpapa-cute.

“Ikaw talaga…!”

“Ate, may kasamang bisita si Dr. Lopez. Ang siga, ha? Cool ang dating. Gusto ko ‘yung mga tattoo niya.” Nakangising anang kapatid na nakasuot ng slacks at polo shirt rin. Hindi pa ito nakapagbihis mula sa graduation. Hinubad lang nito ang toga para tulungan siya sa pag-aasikaso sa mga bisita.

“Tumahimik ka nga. Malalaman ko lang na nagpapa-tattoo ka, malilintikan ka talaga sa ‘kin.” Pinandilatan pa niya ang kapatid.

“Nag-admire lang, eh. Baka OK lang ang henna, ‘te, ano? Para mabubura lang. Sa kanya kasi permanente, eh. Pero gusto ko ‘yung napaka-cool ang dating katulad ng skull niya pero walang roses.” Saka ngumisi pa ito.

“Tumigil ka na. Ibigay mo na ‘tong plato sa kanila, o. Pati softdrinks.” Utos pa niya sa kapatid para matigil ito. “Ikaw ang grumadweyt kaya ikaw mag-asikaso sa kanila dahil bisita mo sila. OK?”

“Hmm… palusot,” sabi pa ni Jasmine.

Tapos napatingin si Ben sa sala. “Kilala mo ‘yung kasama ni doc?” tanong pa nito sa kanya habang bitbit ang mga plato, tinidor at kutsara na nakapatong sa isang kamay samantalang ang isa’y may bitbit na dalawang softdrinks na may tig-iisang straw.

“Oo. Kliyente namin ‘yan sa LACH. Best friend ni doc. Mukhang may gusto sa ate mo.” Sansala ni Jasmine dahil alam nitong ayaw niya iyong sagutin.

Ngumising bigla ang binatilyo na napatingin sa kanya.

“Hindi ka talaga masyadong madaldal, ‘no, Jasmine?” inis na aniya sa kaibigan.

“Kikilatisin ko nga,” ang sabi pa ng kapatid niyang nakangisi at umalis na bago pa ito mapigilan ng dalaga.

“Sige, sundan mo ang kapatid mo.” Hamon pa ni Jasmine.

Naiinis siya sa dalawa. Tapos tila tumatakbong lumapit sa kanila si Mara.

“Hoy, hinahanap ka nina doc.” Ang anito.

Napangiwi ang dalaga. “Sinabi mo sanang busy sa kusina. O kahit na ano.” Nakasimangot namang tugon niya sa isang kasamahan pa sa LACH. Nagra-riot na ang utak niya sa kung anong pwedeng sabihin niya sa doctor at kasama nito kapag kaharap na niya ang mga ito. At kumabog ang puso niya habang napapaisip lang na magkatitigan sila ni Sud.

“Sus! Para namang wala kang ibang katulong rito. ‘Andyan pa si Jasmine, o. Ano ba ang ginagawa niyan dito? At isa pa, bakit mo ba iniiwasan ‘yang si Sud? Mabait na tao naman ‘yan sa pagkakilala ko sa kanya. At napaka-loyal niyan.”

Kahit papaano ay napatitig siya kay Mara para makinig sa kwento nito.

Loyal? Iyon ang dumikit sa utak niya nang bigla.

“Alam mo bang hanggang ngayon, nagluluksa pa siya?” Ang dagdag pa nito.

“Kanino naman?” ang tanong pa niya. Saka sumilip siya sa lalake at muntik pa siyang mahuli nito nang napatingin ito sa kusina.

“Eh, di sa mama niya. Close na close silang dalawa ng mama niya. Namatay siya sa cancer ng ovary maglilimang taon na. Hanggang ngayon, nagluluksa pa siya. Kaya mayroon siyang armband tattoo. Para sa mama niya ‘yan sa pagkakaalam ko. Lahat ng tattoos niya, may ibig sabihin. Pero di ko lang alam kung ano’ng ibig sabihin n’ung iba. Basta narinig ko na lang kay doc ang tungkol sa armband tattoo niya.” Kwento pa ni Mara.

Napakurap-kurap ang dalaga. Parang may kung anong sumundot sa kanyang puso dahil sa narinig. At naalala niya ang sariling mga magulang na namatay halos sampung taon na ang nakalipas. Sabay na namatay ang mga ito sa isang aksidente ng bus papuntang Baguio dahil taga-roon ang ina niya. Napakalungkot ng pangyayaring iyon para sa kanya at dagdag pang napakabata pa ni Ben noon at siya ang mag-isang umaruga rito at nagpalaki nito.

“Hindi dahil sa may dalawa siyang tattoo shops masamang tao na siya. ‘Ika nga, don’t judge the book by its cover, di ba? Isang tattoo artist siya pero wala siyang bad record.” Ang dagdag pa ni Mara.

“O, natahimik ka. Wala bang ‘ah’ diyan?” ang susog pa ni Jasmine sa kanya.

Napabuntong-hininga naman siya. Saka inaayos niya ang dessert na inilagay sa platito para kina Dr. Lopez at Sud. Napuna man niyang nagkatinginan ang dalawang babae sa ginawa niya’y hindi naman umimik ang mga ito.

 

“Punta tayo kina Kallia,” ang tawag pa sa kanya ng kaibigan sa cellphone.

“Ha? Bakit? Anong okasyon?” Baka aakyat ng ligaw ang kaibigan niya sa babae. Lagot siya. Kabado tuloy siyang sa huli ay naisip rin nitong manligaw na sa dalaga. Pero bakit naman siya isasama nito kung ganoon? Hihingin ang suporta niya?

“Graduation ng kapatid niya na high school. Inimbita ang lahat sa LACH. At ibinilin ka raw sabi ni Jasmine na isama.” Ang tugon naman ng kanyang kaibigan.

Parang lumundag ang puso niya dahil doon. Imbitado siya? Napangisi tuloy siya. “Ah, sige, sige. Sama ako.” Ang aniya. Sa halip na pupunta siyang tattoo shop para bisitahin iyon dahil hindi na niya iyon nabisita ng ilang araw ay ipagpaliban na naman niya ito para makasama sa okasyong ito. Excited tuloy siya.

Sinundo siya ng doctor sa bahay niya. At sabay na silang nagpunta sa bahay nina Kallia.

“Parati ka bang… pumupunta rito dati?” ang tanong niya sa kaibigan nang makita ang pamilyar na paligid.

Baka naman kasi mas malapit si Mick kay Kallia at sa kapatid nito kaysa sa inakala niyang kaswal lang nang tila gustong ipalabas ng kaibigan.

“Kung may kailangan lang at ‘yung ganitong may okasyon sa kanila. Bakit?” may tuwa sa mga mata nito habang tumitig ito sa kanya sandali habang pumarada sila sa harapan ng bahay nina Kallia.

“Wala naitanong ko lang.” Kumibit namang aniya rito. Ngumisi lang ang kaibigan. “Sigurado ka bang imbitado ako?” tanong pa niya ulit rito. Kukuha sana siya ng cash sa pitaka nang makitang walang laman ito maliban sa isang daang piso at mga credit cards. Wala siyang regalo para sa kapatid ni Kallia! He slapped his forehead.

Napuna naman iyon ng kaibigan niyang napa-chuckle. “Ipahabol mo na lang ang iregalo mo kay Ben. Maiintindihan niya iyon.” Saka umibis na ito ng kotse nito. Kaya sumunod na rin lang siya.

Ngunit hindi siya agad na sumunod sa kaibigan. Hinayaan niya itong mauna muna para batiin ang mga empleyado ng LACH at saka sumunod na siya. Nakita nitong kinamayan ang isang binatilyo. Tinanguan niya ito at saka kinamayan rin.

“I’m Sud. Congratulations on your graduation,” ang sabi pa niya sa binatilyo.

“Ben Mariano. Thank you.” Sabi pa ng binatilyong nakangiti. Kamukha pa nito ang dalaga. He wondered if she would smile like that.

“Pasensiya ka na. Hindi ako nakabili ng regalo. Ihahabol ko na lang bukas.” Medyo napahiyang aniya sa binatilyo habang sinipat-sipat nito ang kanyang mga tattoo sa dalawang braso nang hindi siya hinawakan.

“OK lang. Ganda ng mga tattoo mo.” Papuri pa nito na sa skull and roses nakatitig.

Ngumiti lang siya sa binatilyo at pinaupo na siya nito sa bakanteng sopa. Pagkatapos ay umalis ito papuntang kusina sa tantiya niya. Binati na rin niya ang mga empleyado ng LACH. Saka pagkatapos ay nakita niya si Mara na umalis at nagtungo sa kusina.

“Kumusta na nga pala si Gassin?” tanong pa ni Lemuel sa kanya. Nagkakilala na sila nito noon pa man. Ilang taon na itong nagtatrabaho para kay Mick, kasunod ni Mara.

“OK na siya. Salamat sa inyo.” Ang tugon niya. Saka napabaling siya sa kusina. He thought he saw Kallia took a peek. Napangiti na lang siya na bumaling kay Mick.

“OK ka lang?” ang tanong pa ng kaibigan niya.

“Oo. OK lang.” Saka nakita nilang bumalik si Ben na may dalang mga plato at softdrinks.

Nagpunta na sila sa buffet set-up table at kumuha ng makakain. Mukhang puro masasarap ang mga lutong iyon. Kumuha rin siya ng lechong baboy.

“Sino’ng nagluto ng mga ito?” bulong na tanong pa niya sa kaibigan.

“Hindi kaya ni Kallia ang magbayad ng international chef kaya siya ang nagluto lahat ng mga ito maliban na lang sa lechon.” Ang sabi pa ng kaibigan niya.

“Talaga?” halos hindi makapaniwalang aniya. Nai-imagine na lang niyang napaka-busy nito sa paghahanda sa graduation ng kapatid at siguro ay puyat ito at maagang gumising para maghanda sa lahat ng mga ito.

Kumain siya ng barbecue, karneng may patatas, cole slaw, pansit, palabok, carbonara at curry pati lechon. Lahat ay nagustuhan niya. Nagtatanong pa si Ben sa kanya tungkol sa mga tattoos. At sinagot naman niya ang lahat ng mga iyon. Mukhang interesado ang binatilyo sa mga gamit ng pang-tattoo.

“Meron akong electric tattoo machine sa mga shops ko. It’s the one that’s going to insert ink into the skin by a single or group of needles that are soldered onto a bar that is attached to an oscillating unit. And the unit repeatedly and rapidly drives the needles in and out of the skin. Maybe about 80 to 150 times a second. Ipapakita ko sa ‘yo ‘yon kung gusto mo one of these days.”

“Sige. Interesado ako sa permanent tattooing. Guhit-guhit lang naman ‘yong sa henna, eh, di ba?” ang anang binatilyo.

Tumango siya rito. “Oo. Siguro masasabi nating ganoon nga.”

“Marunong ka rin ba gamit ang henna?” Tanong pa nito.

“Siyempre naman.” Ang natutuwang aniya rito.

“Baka kasi magpa-henna tattoo ako sa ‘yo. Hindi ko lang ipagpaalam kay ate.” Bulong pa nito.

“Naku, patay tayo diyan! Baka kasi may side effects sa ‘yo ang henna nang hindi natin alam. At baka patay tayo sa ate mo.” Ang turan pa niya rito.

“Ah, gano’n ba? Check ko ang components ng henna at reactions niya sa dermis mamaya.” Nalaman niya mula kay Mick na gusto nitong maging isang Chemist balang araw.

“Dapat mo ngang gawin ‘yon, Ben. Huwag ka lang basta susunod sa uso ng ibang kabataan diyan,” ang sabi pa ni Mick rito.ano’nna nang hindi natin alam. ‘lang naman ‘ pang-tattoo.Ang sarap pala ng pakiramdam kapag siya ang nginitian ng nito.uro”’’””

Malapit na silang matapos sa pagkain ni Mick nang makitang parating si Kallia na may dalang dalawang platitong dessert na black forest cake.

“Para sa inyo po, doc,” ang anitong bahagya lang siyang sinulyapan at nginitian nito si Mick. Sana’y siya ang nginitian nito, panalangin pa niya. Gusto niya tuloy magselos sa kaibigan. Saka inihabol ni Jasmine sa kanila ang tinidor para sa cake.

“Salamat,” ang sabi niya sa mga ito at napatitig kay Kallia na ngayon ay nakatingin na sa kanya at sa plato niya.

Bakit? Marami ba siyang kinain nang hindi niya napansin? Parang gusto niyang mataranta tuloy. May marami pa bang bisitang darating?

“OK lang ba… ang luto ko?” tanong nito sa kanya.

Para siyang nabunutan ng tinik sa tanong nito. “Oo! Ang sarap nga ng luto mo, eh,” ang nakangiting aniya sa babae.

“Marami nga siyang kinain. Nasarapan talaga siya,” ang dagdag pa ni Mick na ngumisi sa dalaga.

“Salamat. Kung gusto mong magdagdag…” ang umpisa pa ng babae na kumumpas.

“Kallia, kukuha lang siya ‘pag di pa siya busog. Matakaw ‘tong kaibigan ko, eh,” ang sansala pa ni Mick.

Napailing na lang siya sa kaibigang napangiti. At saka napatingin siyang muli sa dalagang nakatingin pala sa kanya at nakangiti. Parang gustong lumabas ng puso niya sa kanyang dibdib dahil sa saya. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag siya ang nginitian ng nito.

Parang gusto ng aniyang tumambling sa tuwa. Ewan ba niya at ito ang epekto sa kanya ng babae.

“Sige, maiwan ko na muna kayo.” Ang paalam pa nito.

 

Nagpupumilit siyang tumulong sa pagligpit pagkatapos ng kainan at ang mga kapitbahay nito’y umuwi na sa kanila pagktapos ng party. Ang natitira na lang ay silang tatlo nina Mick at Jasmine para tulungan ang dalaga at ang kapatid nito.

“Kaya na namin ni Jasmine ang mga ‘to,” ang sabi pa nito sa kanila ni Mick.

“Wala naman kaming gagawin pagkatapos nito kaya tutulungan ka na namin,” ang aniya sa dalaga.

Saka nakita niyang pabaling-baling ng tingin si Ben sa kanya at sa kanyang kaibigang doctor.

“Hayaan mo na nga sila. Hindi naman natin sila pinipilit, eh, di ba?” ang punto pa ni Jasmine na bahagyang siniko ang kaibigan.

Walang nagawa ang babae kundi ang hayaan sila sa kanilang gagawin. Naghuhugas siya ng pinggan kasama si Ben. Samantalang nagligpit ng mga plato si Mick habang nagliligpit sa mesa sina Jasmine at Kallia.

“Gusto n’yong dalawa ang ate ko, di ba?” deretsahang tanong ng binatilyo sa kanilang dalawa ni Mick. Napalunok siya at napakurap-kurap naman ang kaibigan. Nagkatinginan tuloy silang magkaibigan bago bumaling sa binatilyo.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply