Tattooed in My Heart [Chapter 6]

0

Nagtungo sila sa isang pinakamalapit na bar and restaurant na gusto niya. At saka nag-order sila ng refreshments para sa hapong iyon. Tila ang bata ang ice breaker nilang dalawa dahil napalagay ang loob ng dalaga kasama si Sud. And she felt great kahit ayaw niyang aminin iyon.

“The Kite Festival?” ang aniya sa bata.

“Yes, please come with us.” Imbita pa ng bata habang kumakain ng ice cream.

At saka napatingin siya kay Sud na nakatingin rin sa kanya habang iniinom nito ang iced tea na inorder.

“Ah… I’ll come if there’s nothing on my schedule that day. I’m still busy in the university, you see…” Paliwanag pa ng babae.

“She’s going to graduate next week. But she still has some other things to do afterward, Gem,” ang sansala pa ng binata sa nais niyang sabihin sa bata.

“I see.” Nasabi na lang ng bata.

Nginitian pa niya ang lalake bilang pasasalamat rito. And he winked at her nang hindi nakatingin si Gem. Bigla naman siyang pinamulahan ng mukha dahil doon. At iniwas niya ang mukha at napatingin sa ibang bahagi ng lugar na iyon upang hindi iyon makita nito.

Ano ba talaga ang nararamdaman niyang ito para sa lalake? She was confused in each passing moment whenever he was around. At ang bata ang tila moderator nilang dalawa dahil halos sa lahat ng pagkakataon ay nagkakatitigan lang sila nang walang sinasabi sa isa’t isa. She could just feel being gravitated toward him more and more.

Pagkatapos niyon ay bumalik na sila sa LACH. Natuwa ang bata nang makitang tapos na ang shedding ni Gassin at lalo itong magandang tignan sa mas maikling balahibo nito. Niyakap ito kaagad ng bata. At napasulyap ang dalaga sa lalake na kanina pa pala nakatitig sa kanya.

 

Masaya ang graduation day ng dalaga. Hindi lang dahil sa nagpunta talaga doon nang sadya si Ben kundi nakita niya rin na kasama nito sina Jasmine at Sud. Binigyan pa siya ng bulaklak nito at pinuri.

Nakita pa niyang kumindat sa kanya si Jasmine nang masulyapan niya ito. Saka agad nitong hinila si Ben pagkatapos nitong mahalikan siya sa pisngi upang maiwan silang dalawa ni Sud.

“I heard that you’re not going to celebrate your graduation day tonight. I was thinking if we can go out… of course, if you prefer to have Ben and Jasmine around, they could come with us.” Sabi pa ng lalake na kumumpas.

Date na ba ito? Ang tanong ng isipan niyang nai-excite. “Ah… sige.”

“Kasama sina… Ben at Jasmine?” Ang paninigurado ng lalake.

“Kung gusto mo, eh,” aniya at gusto sana niyang dagdagan ng tanga!

“Ah… hindi sana dahil sa hindi ko sila gustong isama pero…” Ang umpisa pa nitong magpaliwanag.

“Sige. Huwag na natin silang isama.” Aniya at tinalikuran ito upang huwag ipakita ang pagkapahiya niya nang kaunti.

“Talaga? OK lang sa ‘yo?” anitong tumayo sa harapan niya. And he held her gaze.

“OK lang. Anong oras ba? Ngayon na?” Ang tanong pa niya rito.

Nakita niyang sumilay ang ngiti sa mga labi nito. “I’ll just pick you up later. Maybe in two hours? Para naman makapagpahinga ka muna.” Ang anito.

Tumango naman siyang nakangiti sa lalake. He is very thoughtful, naisip pa niyang kinikilig. “Sige.”

Inihatid na sila ng lalake sa bahay nila. Nagpaalam naman ni Jasmine sa kanya. At pinaalam na niya sa kapatid na lalabas siya mamaya kasama si Sud dahil sa imbitasyon nito.

“May date ka pala kaya ayaw mong i-celebrate ang graduation day mo,” ang biro pa nito sa kanya.

“Heh! Wala na tayong pera kaya hindi na ako mag-aabala pang mag-celebrate. Tumigil ka nga. Kanina pa niya ako inimbitahan, ano? Kung anu-ano na ang iniisip mo, ha?” Pero nakangiti namang aniya rito.

“Oy, in love na ang ate ko.” Patuloy pa rin nito.

Natigilan naman siya. At nawala ang kanyang ngiti. Umibig na nga kaya siya kay Sud? Kahit na hindi niya ito matagal na kilala ay posible kaya iyong mangyari? Napakurap-kurap siyang nakatingin sa kapatid.

“O, na-realize mo na ba ‘yon, ate?” ang kulit pa ng kapatid.

Nanunuyo ang kanyang lalamunan dahil doon. At masyado ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil doon. It was like her heart agreed to her brother and she felt that it was positive.

“M-magpapahinga na muna ako sa kwarto ko.” At iniwan na niya ang kapatid. Tinigilan na rin siya ng kapatid at napahiga siya sa kanyang kama habang iniisip ang sinabi ng kapatid at si Sud, pati na ang nararamdaman niya para sa lalake.

Walang ibang tao. Sumasayaw sila ni Sud ng slow dance. Magkadikit ang kanilang katawan at magkahawak ang kanilang mga kamay. Her heart was beating so fast. Lalo na’t magkalapit lang ang kanilang mukha. And then, she just realized that they’d stopped dancing. Sud’s hands were traveling from her hands upward, toward her bare forearms and arms. Hanggang sa umabot iyon sa kanyang leeg at magkabilang pisngi.

Their eyes never left each other. Nang yumuko ang lalake ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata at salubungin ang mga labi nito. Napaungol siya nang maglapat ang kanilang mga labi.

“Ate! Gising na! ‘Andiyan na ang sundo mo.” Narinig pa niyang gising sa kanya ng kapatid na kumatok sa pintuan niya’t pumasok sa loob ng kwarto niya.

Anak ng putik! She cursed inwardly. Nanaginip pala siya. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya nang humiga siya at si Sud ang nasaisip.

“Huh?” mabilis siyang kumilos. “Sabihin mong nagbibihis pa ako.”

“Ano pa nga bang sasabihin ko?” ang tugon ng kapatid na lumabas na sa kanyang kwarto.

Nagtungo na siya sa banyo na siyang adjoining bathroom ng kwarto niya at ng kapatid. Saka mabilis siyang naligo at nagbihis saka nag-make up nang manipis at pinili ang pinakaunang damit na kanyang nakita. Isang kulay purple na tube cocktail dress. Saka hinanap niya ang isang puting sandals at iyon na. Nagpabango na lang siya at saka hinayaang nakalugay ang medyo basa pang buhok. Saka na siya lumabas ng kwarto pagkatapos.

“You look… refreshed,” ang saad pa ng binatang tinignan siya mula ulo hanggang paa nang nakangiti. At naaalala niya tuloy ang kanyang panaginip na hinalikan siya nito. Buti na lang at may makeup siya at hindi masyadong halata ang pamumula ng pisngi niya. Lalo na’t titig na titig rin sa kanya ang kapatid na nakangiting parang asong ulol.

“Thank you. Sorry. Di ko namalayang nakatulog ako.” Paumanhin pa niya.

“OK lang. Sabi ko na nga bang pagod ka, eh.” Ang tugon naman ng lalake.

Why is he so considerate? Parang lalo pa siyang napahanga sa lalake. At na-realize na lalo lang siyang napapaibig na rito.

Umalis na sila nang nakapagpaalam na kay Ben.

“Hindi ko na kayo hihintayin, ha? Matutulog na ako.” Ang anito bago ipininid ang pintuan.

“Oo,” nasabi na lang niya sa kapatid.

Dinala siya ng binata sa isang floating restaurant. Hindi niya akalaing iyon ang gagawin nito. Hindi siya kailanman nakasubok na tumuntong sa isang floating restaurant. Nagpa-reserve pala ito doon.

Sinalubong sila ng isang waiter na siyang magki-cater sa lahat na kailangan nila. Nagbigay pa ito ng pumpon ng bulaklak sa kanya na tinanggap niya nang may ngiti sa mga labi. At saka bumaling siya kay Sud.

“For you. And a little gift from me.” Saka ibinigay pa ng waiter ang isang kahon ng regalo.

Tinanggap niya rin iyon. “Salamat.” Ang dalawa ang sinabihan niya niyon.

Mukhang pina-reserba rin ng binata ang waiter na iyon para lang sa kanila. Medyo may maraming mga tao pero wala silang problema sa pagtawag ng kung anumang assistance at mga kakailanganin nila habang kumakain sila mula sa waiter na iyon.

“Nagustuhan mo ba rito?” tanong ng nakangiting lalakeng nakatitig sa kanya.

Well, she was most flattered because of his so much attention to her. Halos hindi nito inilayo mula sa kanya ang paningin nito.

Tumango naman siya kaagad. “Oo. Salamat. It’s better than I thought.” Totoong sabi naman niya.

“Buti naman. Natutuwa akong nagustuhan mo ang little celebration nating dalawa sa graduation day mo.” Ang makahulugang anito.

“Pwede ko na bang buksan ang regalo ko?” biglang naisip niya na pilit ibahin ang tila nagiging intimate atmosphere sa pagitan nilang dalawa. She was not so ready for it at this moment.

“Ikaw, kung gusto mo,” natutuwang anang lalake at saka uminom ito ng red wine.

Pagbukas niya’y nakita niya ang isang infinity pendant na may nakalambiting heart sa kwentas na gold and silver. Halos mapugto ang hininga niya nang makita ito. The meaning was pure and simple and bright as daylight. At kinikilig siyang lalo dahil doon.

Napakurap-kurap siya at napatingin sa lalake. “Napakaganda pero… mukhang hindi ko matatanggap ito.”

“Why not?” tanong naman ng lalake na tila nataranta. Inilapag pa nito ang baso ng wine na hawak sa ibabaw ng mesa. “Gusto mo ba… iba na lang?”

“Mukha kasing mamahalin siya…” maingat na sabi niya.

Saka bigla nitong ginagap ang kamay niya. “You don’t have to think about it. Regalo ko ‘yan sa graduation mo. OK?” And he was just looking directly in her eyes that it took her breath away. Her heart was pumping so hard against her chest. And she hoped that it didn’t show before him. She’d die of embarrassment if it would.

It was the first time that they held hands! There was tingling in her system that she never felt or knew before. Then she felt him caress her hand.

“Pwede bang… tanggapin mo na ang regalo ko sa ‘yo?” Nagsusumamong anito.

Napakurap-kurap siya at napatingin sa kanilang mga kamay. Napakagat-labi na lang siyang nakangiti sa lalake at tumango. Ngumiti na naman ito sa kanya. How his smile melted her heart away!

“Maitanong ko lang. Di ba’t dapat magpa-reserve ka weeks in advance sa ganitong lugar?” ang aniya sa lalake pagkatapos ng ilang sandali. Ngunit hindi pa rin nito binitawan ang kanyang kamay.

“Hmm… I happen to know someone around here,” kumibit na anitong nakangiti sa kanya.

Saka napatingin siya sa mga tattoo nito. Siguro OK lang kung magtatanong siya tungkol rito? Ngunit pagtaas niya ng tingin ay alam na niyang alam na nito ang nasaisip niya. Saka binigyan siya nito ng malungkot na ngiti.

“I take it. You don’t like my body tattoos.” Ang saad nitong binitawan na ang kamay niya.

“Uh… honestly, hindi ko maintindihan ang mga taong nagpapa-tattoo sa katawan nila. Call me anything you want. Pero…” aniyang nagbesi-besihan. Inilagay niyang muli sa kahon ang bigay nitong regalo.

“This is my way of expressing myself.” Kumibit namang anito.

Napatango siya. “So, lahat ng tattoos mo may ibig sabihin?” Ang gusto niyang linawin. Matagal na.

“My cherry blossom tattoo reminds me everyday that life is fading and withering very quickly. That’s in the Japanese culture, by the way. So, dapat na tandaan kong hindi nagtatagal ang oras at panahon. Dapat na gagawin ko parati ang tama. That when I love, I have to love fully, loyally and honestly.” At magkahinang na naman ang kanilang mga paningin.

Napatango siya. Tama rin naman ito. Touched naman siya sa ibig sabihin ng cherry blossom na tattoo nito. Nagtaas na naman ang lebel ng kanyang paghanga rito… at pati pagmamahal.

“Saka itong skull and rose tattoo ko, ibig sabihin ay life and death. Or you could say love and death. They go hand in hand for me. There’s death without love. And when I love, it’ll be until death.” Ang paliwanag naman nito sa kanya nang walang gatol.

Napasinghap siya dahil doon. Lalo na’t ginagap at hinimas na naman nito ang kamay niya. At mas lalo pang nangungusap ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Inabot niya tuloy ang sariling wine sa isang kamay at ininom ito. She knew that he wasn’t merely blowing the love atmosphere in her way. He was clearly proposing to her and he was doing it this very night!

“The feather tattoo.” Ang nakangiting anito at nahila ang kanyang paningin roon. “It’s linked to the Native American culture that symbolizes freedom and enlightenment. I’m so into spiritual things and enlightenment… wisdom… life after death. Anything beyond the fathomable knowledge of a human being. If you know what I mean.” Saka natahimik na ito at binigyan siya ng matipid na ngiti.

“I see.” Napatitig naman siya sa armband tattoo nito. Saka itinaas niya paningin sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. “I… heard about your armband tattoo… totoo bang…?”

Ngumiti ito nang malungkot saka binitawang muli ang kanyang kamay.

“She… my mom… was the most amazing woman in the entire world. She was always there for me. Kahit na nawalan siya ng katimbang sa buhay, she never left me alone. And when it was her time of suffering, I tried to give her all the love I could give to a person. I did everything I could. Pero… kahit na ayokong mawala siya sa ‘kin… there are just those things that are beyond your control and out of your reach.” Mapait ang ngiti nito ngayon sa kanya.

Napalunok siya nang makitang nahihirapan ito. Siya na ngayon ang nag-abot ng kamay nito at pinisil iyon. “I’m sorry.”

“Thank you. And I’m sorry for ruining your evening…” Naiiling na anito.

Umiling siya sa lalake. “No. You didn’t. And… I’m grateful for everything you did tonight for my graduation.” Ngumiti siya sa lalake. “It’s perfect! Thank you, Sud.” Turan pa niya at saka tinitigan itong maigi. Gusto niyang ipaabot rito ang kanyang nararamdaman. Embarrassment be damned! Wala na siyang pakialam ngayon. Perhaps, to let go and be free with herself and her feelings for him were good for her. And she had to believe that.

 

Umalis na sila ng floating restaurant.

“You wanna go home straight away?” ang tanong pa ng lalake sa kanya na tila magaan na ang loob sa tantiya niya.

“Hmm… hindi pa naman masyadong late, di ba? Isa pa, day off ko bukas. So, OK lang kung uuwi ako ng late mamaya.” Nakangiting aniya sa lalake na kumibit.

“Where do you wanna go?” tanong nito sa kanya.

Kumibit siya ulit na napatingin pa sa lalake. Parang ayaw niya pa kasing magkahiwalay sila kaagad. At gusto pa niyang mas lalo itong makilala sa bawat sandali. “Kahit saan.”

“Would you mind if I’ll show you one of my tattoo shops? It’s not so far.” Ang mabilis namang suhestiyon nito.

Kahit paano ay naintriga siya at nai-excite na makita iyon. Ibig sabihin ay mas lalo nga niyang makikilala ang lalake sa pamamagitan niyon. Tumango siya ritong nakangiti. At nakita niyang mas sumaya pa ang ekspresyon sa mukha nito habang nagmamaneho.

Ilang sandali lang ay pinarada nito ang kotse at pumasok sila nang mabuksan nito ang saradong tattoo shop. He switched on the lights and she surveyed the room. Nakita niya ang ilang tattoo equipment na nakapatong sa isang mahabang mesa na nakasandal sa isang dingding na may salamin. May mga cabinet kung nasaan ang supplies tulad ng ink, needles at iba pa. Sa kabilang banda naman ay ang mga upuan para sa mga tattoo artists na walang sandalan at mga upuan ng kliyente na malapad at may sandalan na pwedeng higaan. May mga posters ng iba’t ibang tattoo designs kung saan ang mga iyon nakaguhit sa iba’t ibang parte ng katawan ng tao. Mayroon din siyang nakitang ilang portfolios na nasa tabi ng mga tattoo equipment. At kinuha niya ang isa para tignan. Sa kaliwang pahina ang mga guhit at disenyo habang sa kanan naman nakalagay ang ibig sabihin ng mga iyon. Napangiti siyang napatingin sa lalakeng nakasandal sa mahabang mesa na nasa tabi niya, nakatitig sa kanya.

“You know that I like you, Kallia, don’t you?” pabulong na anito.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply