Tattooed in My Heart [Chapter 8]

0

“Ano ‘to?” tanong pa niya paukol sa right shoulder tattoo nito habang nakahiga sila sa kama nang nakahubad pa rin. Nakatukod ang siko niya sa kama habang nakaharap sa nakahigang lalake.

“Celtic knot tattoo. It has no beginning and no end. A faith statement on the eternal nature of divinity. Nasabi ko na sa ‘yo ang spiritual na paniniwala ko, di ba? That we are souls inside of a living flesh on Earth.” Esplika pa nito.

Tumango siyang nakangiti rito. Saka hinawi nito ang buhok niya mula sa kanyang mukha.

“At itong sa likod mo? Kahoy?” taas-kilay na tanong niya rito. “Parang ang weird mo talaga, ano? Kung ang iba diyan, mas gusto ‘yung siguro mga dragon o tiger o ibang masculine ang dating na mga tattoo. Bakit kahoy ang napili mo?” Nakangiting tanong pa niya.

Napatawa sa kanya ang lalake at ninakawan siya ng halik sa labi.

“That’s the tree of life. It connects all life on the planet that represents the evolutionary divergence of all living creatures. Nature lover kasi ako.” Tugon naman nito habang hinahaplos nang bahagya ang kanyang pisngi.

“Ah, kaya pala gusto mo rin si Gassin.” Napatangong aniya.

“Ako kaya ang nagbigay kay Gassin kay Gem.” Saka pinahiga na siya nito sa braso at mahigpit silang nagyakapan. “Binili ko pa sa Alaska noon si Gassin. Kawawa siya dahil nagkasakit siya noon sa isang pet shop nang maisipan kong bilhan ng Siberian Husky mula sa Alaska ang pamangkin ko. Naawa talaga ako sa kanya. Kaya binili ko siya tapos pinagamot. Then, I brought him here in the Philippines with me. Buti na lang at hindi na siya binalikan ng bronchitis niya. Mainit pa naman rito tapos malamig kapag nasa loob ng bahay dahil sa aircon.”

“Ako’ng bahala kay Gassin.” Ang pangako pa niya. “Tatanda siya.”

“It’ll be nice to see him grow old but healthy. I’m sure that Gem would be so happy about it. Mahal na mahal niya si Gassin.”

“I know. And you love Gassin, too.” Ang sabi pa niya sa nobyo.

Tinignan nito ang mga mata niya at hinalikan siya nito sa labi nang may buong pagmamahal.

 

Dumating ang tatlong araw ng pag-take ng dalaga ng licensure exam. Hatid-sundo siya ng ever supportive niyang boyfriend katulad ng mga araw ng kanyang pagre-review. It was already the last day.

“How was it?” ang tanong pa ni Sud sa kanya habang nagmamaneho.

“It was draining,” aniyang sumandal pang lalo sa kanyang upuan na may matamlay na ngiti sa lalake.

“May solusyon ako diyan para ma-relax ka.” Ang sabi pa nitong ginagap ang kamay niya gamit ang isang kamay nito habang ang isa’y nakahawal sa manibela.

Dumeretso sila sa isang spa. Napangiti siya rito. How thoughtful of him. Nag-sauna sila at nagpamasahe pa. Nakatulog pa nga siya dahil sa sarap. Ginising na lang siya ng kanyang nobyo pagkatapos. Nakangisi pa ito sa kanya nang magisnan niya.

“Halika ka na. Let’s have dinner.” Imbita nito.

Nagbihis siya at umalis na sila ng spa para magpunta sa isang paborito nilang restoran para maghapunan. It was another perfect day for her. Kasama niya ang lalakeng mahal niya at natapos na rin siya sa pag-take ng licensure exam. Ang poproblemahin na lang niya ay ang resulta nito in three months. Sana makapasa siya. Ito ang dalangin niya. Saka mag-e-enrol siya ng masters sa susunod na school year.

Natuto siyang mag-manage pang lalo ng kanyang oras sa LACH, sa kanyang love life at sa pag-re-review. Buti’t tapos na ang huli. Kaya dalawa na muna ang pokus niya ngayon sa kanyang buhay maliban kay Ben.

“Ano, naka-ilang base na ba si Sud sa ‘yo? First? Second? O third?” biglang tanong sa kanya ni Jasmine isang araw nang tapos na siyang makapag-round. Sila lang dalawa ang naiwan ngayon dahil may iniutos si Dr. Lopez kay Mara habang inilakad ni Tommy ang mga aso.

Napataas siya ng kilay sa kaibigan at napatawa ritong naiiling.

“Hindi mo ba sasabihin sa ‘kin?” ang napamaang na anito.

“Hindi nga.” Ang tugon pa niya rito nang pasinghal.

“Eh, di sige. Huhulaan ko na lang. Judging by your sweetness… siguro… second?” ang anito.

Napatawa tuloy siya. Saka naiiling ito habang nakasimangot. “Parang hindi, eh. Mali. Mali. Ah, naka-home base na siya sa ‘yo, ano?”

Lalo naman siyang napatawa nang dumating si Dr. Lopez. Maaga ito ngayon. “Sino’ng nagbi-baseball?” Nakangiting tanong nito.

Napabungisngis tuloy silang dalawa ni Jasmine.

Mukha namang nakuha na nito ang ibig sabihin ng kanilang pag-uusap at nawala ang ngiti nitong nakatingin kay Kallia. Nawala na rin lang ang ngiti sa labi ng dalaga at sumeryoso na. Napasulyap siya kay Jasmine na itinikom na ang bibig at umeksit.

“So, I see that you’re happy with Sud, Kallia.” Ang puna na lang na sabi nito.

“Ah… yes, I am.” Tumangong aniya rito. “Nasa table mo na ang findings ng observations ko today, doc.” Ang pag-iiba pa niya ng paksa.

Naalala niya kasi ang sinabi ng kapatid niyang may gusto rin sa kanya ang doctor.

“OK. Susunduin ka ba ni Sud mamaya?” tanong nito sa kanya.

“Opo.” Ang sagot naman niya.

“OK. Let him know I wish to see him first. Kung OK lang sa ‘yo?” Ang parang belated na tanong naman nito sa kanya.

Kumibit naman siya sa doctor. “Of course! OK lang. Magkaibigan naman kayo, di ba? Bakit hindi?” ngumiti pa siya rito pagkasabi.

Bakit ang awkward ng pakiramdam niya ngayon? Nakita niyang kumibit ang doctor. “He just seems to forget that I exist.”

Napakurap-kurap siya.

“Hey. That was supposed to be a joke!” natatawang anang Mick sa kanya.

Napangiti na rin lang siya sa doctor. Saka umakyat na ito.

“Kawawang Mick,” napa-tsk-tsk pa si Jasmine na umiling habang lumapit na muli sa kanya nang makaakyat na ang doctor.

“Hus! Ikaw talaga. Intrigera. O, siya. Maghahanda na ako dahil baka darating na si Sud.” At bahagyang tinabig ito mula sa kanyang daanan.

“Hindi. Totoo lang naman ang sinasabi ko, eh. Bulag ka lang. Hindi mo ba talaga alam na gusto ka na niya noon pa man? Tapos, si Sud pa na kaibigan niya ang nagustuhan mo at naging boyfriend.” Naiiling na naman ito. “Ang buhay nga naman!”

Hindi siya umimik habang hinuhubad ang lab coat. Ilang minuto pa ay dumating na si Sud. Hinalikan siya nito sa pisngi.

“Umm… kakausapin ka raw ni Dr. Lopez.” Ang sabi pa niya sa nobyo.

“Ah. OK. Sige, hintayin mo na lang ako, ha?” ang anitong hinalikan siyang muli sa pisngi. Tumango naman siya.

Nang may pumasok na dalawang kliyente ay tinulungan na lang niya si Jasmine na mag-groom habang hinihintay ang nobyo na bumaba galing sa klinika ng doctor.

 

“O, kakausapin mo raw ako?” ang nakangiting aniya sa kaibigan nang makapasok na sa klinika nito. Nagkamayan silang magkaibigan at nagtapikan sa balikat.

“Mmm… may gusto lang akong sabihin sa ‘yo. Tungkol kay Farla.” Nakatitig sa kanya ito nang maigi na tila sinusukat siya.

Ikinuros niya ang kanyang mga braso habang nakikinig. Anong gustong sabihin nito tungkol sa ex-gf niya?

“What about Farla, Mick?” He asked in the end.

“She wants you back. I told her that she can’t. May iba ka na. I told her everything.” Kumibit na turan naman nito.

Napatitig siya sa kanyang kaibigan. “Is this why you wanna talk to me, Mick? Did she tell you anything else?” he gritted his teeth as he asked his friend.

“I’m telling you this as a warning, Sud. Babalik na siya mula Canada. Alam ko kung gaano ka niya kamahal noon. She was so crazy about you…” Sabi pa nito.

“But she left me when I needed her, Mick. You know the story! I don’t need to relate it again. Besides, she means nothing to me since she left me!” Turan pa niya sa kaibigan.

“She left because she thought she meant nothing to you. Nakapokus ka lang kay tita noon.” He reminded him.

“My mother was all I had at the time. I didn’t want to lose her.” Galit na aniya sa kaibigan.

“I understand that. But I think you just had some kind of miscommunication way back.” Ang sagot naman nito.

“Mick, are you trying to insinuate something?” naiinis na aniya sa kaibigan. “Because you seem to push me to Farla’s way. Gusto mo bang balikan ko siya at iiwan ko na lang basta si Kallia?”

Hindi nakaimik ang kaibigan niya. Nagsusukatan pa rin sila ng tingin sa isa’t isa.

“Is this about Kallia all along? You want her for yourself after all, don’t you?” ang patuloy pa niyang akusa sa kaibigan.

Hindi ito makaimik. Napalunok lang ito.

“You coward! Hindi mo man lang sinabi sa kanya na gusto mo siya. Tapos ngayon, itutulak mo akong pabalik kay Farla para hahayaan ko na si Kallia at mapasaiyo ang babaeng mahal ko? What do you think of my relationship with Kallia, Mick? Is it just some kind of a game to you?” Kinuwelyuhan niya ang kanyang kaibigan sa galit.

“Sud, come on. Calm down!” nakataas ang dalawang kamay nito.

Itinulak niya ito at napaupo ito sa mesa. Nagkalat ang mga papeles at mga records nito sa sahig na nalaglag mula doon.

“Then why don’t you answer me? Damn it, Mick!” inis na aniya sa kaibigan.

“I love your woman, true. But I’m not trying to get to her by Farla. I never plan on getting her ever since, Sud. Lalo na noong nalaman kong gusto mo siya. And I don’t intend to get her now. Not ever. I’m trying to move on if you haven’t noticed that!” Inis ring anito sa kanya.

“Pero bakit?” Nalilitong tanong pa niya rito.

“Naisip ko lang na baka… masaktan mo si Kallia kung babalik sa ‘yo si Farla. I don’t want that to happen.” Saka napabuntong-hininga ito.

Napamaywang ang binatang palakad-lakad sa harapan ng kaibigan. “Hinding-hindi ko gagawin ‘yon kay Kallia, Mick. Even if all hell will break lose!” sumpa pa niya at tinalikuran ang kaibigan.

“You better be true to your word, Sud! I might change my mind!” pahabol na sabi pa ng kaibigan.

“The son of a bitch!” naiiling na napangiti nang mapakla ang binata na isinara ang pinto ng klinika nito.

Bumaba na siya at hinintay na matapos ng nobya ang pag-groom ng aso bago sila umalis ng LACH.

“I suddenly don’t feel well. Pwede bang sa bahay na lang muna tayo, hon?” ang aniya sa nobya habang nagmamaneho ng kotse.

Sinalat siya agad nito sa noo. Napangiti naman siya sa concern nito sa kanya. He took her hand and kissed it.

“I’m not physically sick. I just had a little argument with Mick.” Ang turan niya.

“Ano? Bakit? Anong nangyari?” sunud-sunod na tanong nito sa kanya nang halos hindi makapaniwala dahil nga sa mag-bestfriends sila ng amo nito.

“Just some past not worth discussing.” Kumibit na aniya sa nobya.

“It must be so important. Nawalan ka na ng gana sa date sana natin. Pero OK lang naman sa aking tutuloy lang tayo sa bahay mo. Parang ayaw ko ring lumabas, eh.” Ang sabi nito.

Napangiti siya sa nobya. And he teased her. “You wanna go to bed so badly with me?”

Hinampas siya nito sa braso at napa-aray siyang natatawa. “Ulol! Ang dumi ng isip mo. Ewan ko ba kung bakit mahal kita.”

“Dahil pareho tayong ulol,” ang sabi pa niya sa nobya at napatawa pa ito. He never loved a woman’s laugh than hers. He was truly so into her, he realized.

“Loko ka talaga!” reklamo nito.

Kumain sila ng dinner at nag-movie marathon sa kwarto niya nang magkatabing nakahiga sa kama at magkayakap. Hanggang sa makatulog sa kanyang braso ang nobya. He watched her sleep. He couldn’t just fathom how much he loved her. At ni minsan ay hindi sumagi sa isipan niya ang magkaroon pa ng ibang babae pagkatapos nito.

“I love you so much, Kallia. I don’t want nobody else but you.” Saka hinalikan niya ito sa noo.

She sighed in her sleep. At ginawaran niya ito ng halik sa labi hanggang sa magising niya ito. Saka tinugon nito ang kanyang mga halik hanggang sa naging mapusok sila kapwa. His casual and innocent kiss turned him on eventually. And he could feel her desire building up. His hands went inside her pants and caressed her. Napaungol ito at ibinaba niya ang zipper ng pantalon nito.

“I love you so much, Kallia honey.” Ang bulong pa niya rito at hinubad na niya ang kanyang damit.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply