Tattooed in My Heart [Chapter 9]

0

“Mukhang may hindi sinabi sa ‘kin si Sud,” ang sabi pa niya kay Jasmine kinabukasan.

“Tulad ng?” tanong naman nito habang may sinusulat sa log book.

“Hindi ko alam,” ang kumibit na aniya.

“Naku! Walang sekreto si Sud. Di ba alam mo na ang tungkol sa ex-gf niya?” ang sabad ni Mara.

“’Yung Farla ba kamo? ‘Yung nang-iwan sa kanya bago namatay ang mom niya?” ang aniya rito.

“Hmm… kayo na nga ni Sud. Alam mo na pala ang istorya, eh,” ang anang Mara.

Bago pa siya makapagsalita ay napasinghap ito habang nakatingin sa pintuan. Tila ito nakakita ng multo. Napatingin na rin lang siya sa direksyon ng tinignan nito.

Nakita niya ang isang magandang babae. She looked refined, beautiful, sexy and sophisticated. Nakasuot ito ng damit gawa ng seda na kulay pula at puti ang kombinasyon. At may bitbit na bag na kulay gold. Maganda rin ang suot nitong sapatos. Talagang mamahalin itong tignan unang sulyap pa lang. In short, sosyal ito.

“Is Mick in?” ang tanong nito kay Mara nang deretsahan.

She had beautiful voice pero mukhang napaka-OA naman kung magsalita. Masyadong maarte sa panlasa ng dalaga. Kahit na parati siyang nakasalubong ng ganito ang tipo ay hindi pa rin niya maiwasang maging inferior paminsan-minsan.

“Ah, not until 6 PM.” Ang tugon pa niya sa babae sa halip na si Mara na mukhang hindi pa rin nakabawi habang nakatingin sa kararating na babae. Pang-gabi pa rin ang doctor at siya naman ang pang-araw na on duty.

Bumaling sa kanya ang medyo maarteng babae. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi niya gusto iyon. Bigla niyang itinaas ang nguso.

“I see.” Ang anito sa kanya pagkatapos. Sinulyapan nito ang mamahaling relong pambisig. Saka bumaling itong muli kay Mara. “Tell him I stopped by. Babalik na lang siguro ako mamaya to catch him up.” Saka umalis na ito nang hindi man lang nagpasalamat o nagpaalam nang maayos.

“Sino ba ‘yon?” ang tanong pa ni Jasmine kay Mara bago siya ang magtanong sa receptionist.

Napangiwi itong napatingin sa kanya. “Siya ‘yong ex-gf ni Sud. Si Farla.” At napangiwi ito habang nakasunod pa rin ng tingin sa babaeng ngayo’y lumulan na sa kotse nito.

Napamaang siya dahil doon. Saka napatingin siyang muli sa labas ngunit nakasibad na ang magara nitong kotseng kulay itim.

“Ano?” Si Jasmine ang tila boses niya.

“Ganda niya, ano?” ang anang Tommy na sumali na rin sa kumpol nila.

Napatingin silang tatlo sa lalake. Saka nagtaas ito ng kamay at tumalikod sa kanila. Saka hindi na ito nagsalita katulad ng dati.

So, ‘yon pala ang tipo ni Sud noon? Anang isipan niya. Parang hindi siya makapaniwala. At parang nanliliit siya sa sarili. Wala siya sa kalingkingan ng babaeng iyon kung tutuusin. Wala siyang ka-class-class sa katawan. Simple lang siya. At simple lang ang buhay at pagkatao niya.

“Sasabihin ko na sa ‘yo kung anong nasaisip ko, ha?” anang Jasmine sa kanya nang hindi pa rin siya makakibo at tila hindi maka-get over nang malamang nakatagpo na niya ang ex-gf ni Sud. “Hindi ko inakalang mas maganda ka kaysa sa kanya. Hindi dahil sa friend mo ‘ko, ano? Pero, sinasabi ko lang ang totoo.”

Napakurap-kurap siya kay Jasmine. Alam niyang pinapagaan lang nito ang loob niya. Kaibigan nga niya ito. Pero wala pa rin siyang maapuhap na salita pagkatapos ng shock na iyon.

Halos dalawang oras ang nakalipas. Dumating si Sud para sunduin siya. Hindi siya mapakali. Sasabihin kaya niya sa lalake na “nakilala” na niya ang ex-gf nito? O tama bang huwag na niyang sabihin ang tungkol sa eksena kanina? Kahit na si Mick ang hinanap nito? Pero ano ba ang ibig sabihin niyon? Hindi ba alam ng babae na nandito sa Pilipinas si Sud?

“Hello, hon.” Bati nito sa kanya at saka binati nito ang mga kasamahan niya sa LACH. Hinalikan siya nito sa pisngi tulad ng dati.

“Hi.” Pinilit siyang ngumiti sa nobyo.

Napatitig sa kanya ang nobyo. Napasulyap ito sa mga kasamahan niya at saka napabaling itong muli sa kanya. “Are you OK?” may pag-aalalang tanong nito sa kanya.

“O-oo naman!” Pinandilatan niya ang mga kasamahan para walang magsalita nang tignan ang mga ito ng kanyang nobyo.

“You don’t look fine to me. May problema ka ba? May dinaramdam ka ba na ayaw mong sabihin sa akin?” Nag-aalala pa rin ito sa kanya.

Bago pa siya makasagot ay nakita niyang bumukas bigla ang pinto at pumasok si Mick. Nagbatian sila pati ang magkaibigan. Agad niyang hinubad ang lab coat.

“Ah, inilabas na nga pala ‘yung Chihuahua na si Manta kanina, doc.” Ang balita pa niya sa doctor.

“OK. I’m sure you did the right thing, Kallia. So, what else?” ang tanong nito sa receptionist.

Nakita niyang napatingin muna sa kanya at kay Sud si Mara bago sumagot sa doctor.

“Ah… may naghahanap sa ‘yo kanina, doc. Babalik lang siya mamaya…” Umpisa pa ni Mara at bigla itong tumigil sa pagsasalita nang mapadako ang mga mata sa may pintuan.

Bumukas na ang pinto at lahat sila’y napalingon doon. Bumalik na si Farla. Nakangiti ito nang makita si Mick at lalong lumapad ang ngiti nito nang makita si Sud. Napasulyap siya sa lalake at nakita niya ang pagtiim ng ekspresyon ng mukha nito.

Well, you should be happy that he isn’t seemed to be happy to see his ex-gf. Ang bulong ng maliit na boses sa utak niya. She chewed on the side of her bottom lip na habit niya.

“Sud! I didn’t expect to see you here! It’s been a long time! I missed you!” Ang sabi pa ng babaeng kararating lang.

Umatras ang kanyang nobyo nang akmang lapitan at yakapin ito ng babae. Inakbayan siya ng lalake at para siyang nanliliit nang tignan siya ni Farla.

“Oh, she’s your girlfriend that Mick told me about?” anitong tila minamata siya ng babae.

“Yes, she is.” Nakita pa niya ang pagtatagis ng bagang ng kanyang nobyo na kinompirma iyon. “Kallia, si Farla.” Ang baling nito sa kanya.

“Hi, I’m Farla. Sud’s… ex-gf,” ang pakilala pa ng babae na may plastic na ngiti sa kanya at inilahad ang kamay nito sa kanya.

“Awkward!” ubo pa ni Jasmine.

Inabot niya kamay ng isang babae pero agad nitong binitiwan ang kamay niya na tila ba nandidiri sa kanya. Nakita pa niyang nagkatinginan nang may pag-aalala sa mukha nina Jasmine at Mara. Si Tommy naman ay nakita niyang tila natutuwa sa eksenang iyon. Ngunit parang pinukaw ng bagong dating na babae ang kamandag niya.

“Ah, Farla. I didn’t know you’ve already arrived,” ang sabi pa ni Dr. Lopez bago pa siya makapagsalita. Mukhang natunugan nito na sasabog rin siya anumang oras.

“Yes, Mick. I was about to ask you about Sud. And to my surprise, he’s here.” Saka bumaling ito sa kanya. “Of course, for old times’ sake. May… marami rin naman kaming pinagsamahan ni Sud. If you know what I mean?”

Kinuyom niya ang kanyang mga palad. Alam niya ang double meaning niyon. Siguro dahil sa gumalaw siya kaya tila humigpit ang pagkakaakbay sa kanya ng lalake na tila ba pinigilan siya nito. Itinaas na lang niya ang kanyang nguso at saka binigyan rin ng plastic na ngiti ang babae.

“Oh, did you? But I think mas marami kaming pinagsamahan at ‘pinagsaluhan’ ni Sud sa ikli ng panahon ng pagsasama namin.” Saka bumaling siya sa kanyang boyfriend. “Hon, magha-half year na nga ba tayo?”

Nakita pa niyang tumaas ang kilay ng babae nang tinawag niya sa kanilang endearment ang lalake kahit sa harap ni Mick. Ngayon niya lang ito ginawa.

“Next month, hon. Yes.” Ang nakangiting tugon sa kanya ng lalake. His eyes were twinkling as he looked at her.

Inignora niya muna iyon. Saka bumaling siyang muli sa babaeng napamaang sandali saka ngumiti ito sa kanya nang napakatamis nang nakabawi na. At bumaling ito sa doctor.

“Mick, if you’re not busy, I’ll drop in another time. It looks like the ‘bitchy’ atmosphere is not my type at the moment.” Saka umalis na ito nang walang paalam.

Napatingin sa kanya ang doctor na di kumibo ngunit tumango lang.

Napabungisngis naman nang sabay sina Jasmine at Mara pagkaalis na ng babae.

“I never thought you’d fight like a cat,” ang natatawang bulong pa sa kanya ng lalake at medyo siniko pa niya ito at iniwan para kunin ang kanyang shoulder bag.

“Hindi ako makapaniwalang aalis siya nang gano’n lang!” ang sabi pa ni Mara.

“O, tama na ‘yan,” ang suway pa ni Mick sa receptionist.

Nasapo na lang nito ang bibig nang malingunan ng dalaga. Saka nagpaalam na silang dalawa ni Sud kay Mick. Hindi naman siya makatingin nang deretso sa doctor. At hindi niya napuna ang ekspresyon ng mukha ng kanyang nobyo dahil doon.

Kanina pa sila lulan sa kotse ay hindi siya kumikibo. Naiinis pa rin siya sa tuwing naiisip niya ang maarteng babaeng iyon.

“Hon, are we going to your place or my place?” Alam nitong wala si Ben ngayon dahil nag-a-out of town ito kasama ang ilang kaklase. Pinayagan niya ito dahil sa nakikita naman niyang nag-aaral namang mabuti ang kapatid.

“Hindi ko pa alam.” Ang sagot pa niya sa nobyo na humaba ang nguso.

“Are you upset?” ang tanong nito sa kanya. Nakasimangot itong nakatingin sa kanya habang nagmamaneho.

Hinarap niya ito nang nakasimangot rin. Inis pa rin siya kay Farla na halatang minamata ang pagkatao at pagkababae niya. “Yes, I am! Hindi ko alam na iyon pala ang klase ng babae ang ex mo. Kung makaasta…”

“Hey. Hey. Hey. Let’s not talk about her. I don’t want us to have anything to do with her. At ayokong simulan iyon ng away natin. And it’ll be our first fight to boot!” Ang suway pa nito sa kanya.

Bumuntong-hininga siya. Umiiling rin siya. “Ayoko ring mag-away tayo. Pero maitanong ko nga. Hindi mo ba alam na pupunta siya doon? At hindi ba niya alam na nandito ka sa Pilipinas?”

Nakita niyang lumunok muna ang lalake bago ito sumagot.

“Remember that I had a row with Mick? That we had an argument yesterday?” Ang sabi pa nito.

“Oo. Sinabi mo sa ‘kin. Pero hindi mo sinabi sa ‘kin ang dahilan. Ang ibig mo bang sabihin ngayon ay si Farla ang dahilan? Bakit?” Nalilitong usisa pa niyang pumihit paharap rito.

“It was not only about her. You were dragged into it. That was why I was so pissed off. Nag-away kami ni Mick.” Ang turan naman nito.

“Ano ba talaga ang nangyari?” ang tanong niya sa lalake. It was unusual to hear that the two men had a fight lalo na’t passive ang isa most of the times kung iisipin niyang mabuti.

Bumuntong-hininga ito bago nagpatuloy. “Sinabi ni Mick sa ‘kin na gustong… makipagbalikan sa ‘kin ni Farla. Can you imagine? After all these years?” ang anito sa kanya na may mapaklang ngiti.

Parang hiniwa ang puso niya. She suddenly felt cold. Paano kung mas mahal pa nito ang dating nobya kaysa sa kanya? After all, sa nalaman niya’y dalawang taon ring nagkarelasyon ang dalawa bago namatay ang ina ni Sud. Ayon rin iyon sa kwento ng nobyo niya at sa kwento ni Mara. Whereas the two of them weren’t half a year yet. Ano’ng laban niya sa dalawang taon ng mga ito?

“Tapos, nagalit ako dahil parang gusto niyang balikan ko si Farla. Alam kong gusto ka rin ni Mick even before I popped into the picture. Pero kung gusto mo talaga siya noon pa man, maybe he already took action. Pero sinabi niya sa akin na wala siyang pag-asa sa ‘yo kaya akala ko… gusto na niyang magtapat sa ‘yo after all this time… that he changed his mind at gusto ka na niyang ligawan.”

Napakurap-kurap siya. Bago pa nila kapwa namalayan ay dumating na sila sa bahay nito. At pumarada sa harapan ng porch nito.

“So, alam mong darating si Farla.” Ang may maliit na boses na sabi niya sa lalake.

Ginagap nito ang mga kamay niya. “Hon, I didn’t care. All that matters to me is you.”

Napatingin siya sa mga mata nito. “Gaano mo ako kamahal, Sud?” Biglang naitanong pa niya rito. Gusto niyang makasigurado.

Napatitig sa kanya nang husto ang nobyo. “Higit pa sa anumang bagay. Higit pa sa kayamanan ko. Higit pa sa sarili ko. At lalong mas higit pa kay Farla. If I have to think about it carefully now, I never loved her.” Then he caressed her face tenderly.

Naniniwala siya rito nang walang bahid na kahit kaunting alinlangan. Niyakap niya ang lalake sa leeg. “Mahal na mahal rin kita, Sud! I don’t want to lose you. You should know that I’d fight for you!”

“I know. I’ve witnessed it a little while ago,” ang bulong nito sa kanya. Hinalikan nito ang buhok niya. At saka hinalikan siya nito sa leeg. And her desire shot up. Hinalikan niya ito sa labi na parang wala nang bukas pa. Kumandong siya sa lalake nang paharap. Nakita niya ang pagkasurpresa sa mukha nito at napangiti ito sa kanya.

“You’re lucky my maid is not here.” Ang sabi pa nito. At saka nilamukos na siya ng halik ng nobyo.

“I love you so much, Sud.” Ang bulong niya rito sa pagitan ng mga halik. Naramdaman niya ang paghimas nito sa kanyang mga hita’t binti at itinaas nito ang kanyang suot na saya.

“Show it to me, honey,” ang hamon pa nito sa kanya nang pabulong sa pagitan rin ng mga halik.

Ibinaba niya ang zipper ng pantalon ito. Hinimas niya ang pagkalalake nito at narinig niyang umungol ito. He encouraged her further. She licked and traced his lips and slightly bit his bottom lip. Hinawi nito ang kanyang underwear at naramdaman niya ang pagtutok nito sa kanyang sentro. She pushed herself down to let him enter her with one stroke. Kapwa sila napaungol nang maging isa ang kanilang katawan. She rode him like a madwoman. A side of her that she never knew until now. It was like she wanted to brand him as hers and hers alone. She wanted to make Farla fade away from his mind and memory forever by making love with him wildly.

He tore her blouse apart and unclasped her bra. He then buried his face in the valley of her breasts. And one hand caressed each nipple while his other hand held her bottom. She moaned wildly. She was crazily in love with this man! And nothing mattered to her but him and her, together… forever…

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply